Privacy and cookies policy

Ochrana osobných údajov a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, 962 31 Sliač, IČO: 36620114  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

STATECH SLOVAKIA s.r.o.

Hronská 27

962 31 Sliač

e-mail:   privacy@statechslovakia.sk

 

Aké osobné údaje spracúvame ?

Spracúvame  osobné údaje potrebné na výkon našej podnikateľskej činnosti a aktivít s tým súvisiacich, plnenie zákonných a zmluvných povinností, sledovanie oprávnených záujmov.

Prihlásenie na web stránku a elektronický kontaktný formulár:

V prípade, ak ste návštevníkom webu www.statechslovakia.sk a kontaktujete našu spoločnosť prostredníctvom kontaktného formulára alebo iného kontaktného údaju na tejto stránke, Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v nasledovnom rozsahu:

 • Meno a Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

 

Fakturačné  údaje a údaje pre uzatváranie zmlúv:

V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera (napr. objednávatelia, dodávatelia, poskytovatelia služieb a iný) našej spoločnosti, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia v našich interných systémoch a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí a plnenia povinností vyplývajúcich z existujúcich zmluvných vzťahov a zákonných povinností, prípadne výkon činností, ktoré súvisia s predzmluvnými vzťahmi Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v nasledovnom rozsahu:

 • Obchodný názov
 • Adresa sídla
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • názov banky
 • číslo účtu v banke
 • Meno a Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • e-mailová adresa

 

Uchádzač o zamestnanie:

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s Vami. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas.

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu. 

 

Aké sú Vaše ďalšie práva vo vzťahu k osobným údajom ?

V prvom rade máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

Môžete nás požiadať:

 • o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov a ďalších informácii (napr. z akého dôvodu ich spracovávame, kto je ich prijímateľom, o dobe uloženia, a účelu ich spracovávania a iné)
 • o opravu Vašich osobných údajov
 • o vymazanie Vašich osobných údajov
 • o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Môžete ďalej:

 • namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov
 • požadovať prenesenie Vašich osobných údajov
 • podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov v členkom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorom žijete alebo pracujete, alebo v ktorom malo dôjsť k prípadnému porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajúce alebo Vás podobné významne ovplyvňujú

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
- prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
- remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
- rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

 

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Pre odmietnutie týchto cookies:

si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout