Privacy and cookies policy

Zásady a spracovanie osobných údajov

 

Správca osobných údajov a subjekt údajov

 

Správca osobných údajov je spoločnosť STATECH SLOVAKIA s.r.o. IČO: 36620114 so sídlom Hronská 27, 962 31 Sliač, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 8576/S, oddiel s.r.o. (ďalej len správca). Správcu je možné kontaktovať písomne na vyššie uvedenú adresu, alebo emailom na privacy@statechslovakia.sk.

 

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, servisnej zmluvy, či inej zmluvy uzatvorenej so správcom alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásení k odberu noviniek (newsletterov) zaslaných správcom. Subjektom údajov môže byť tiež fyzická osoba, ktorej osobné údaje správca získal z iných zákonných zdrojov.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

 

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom sú mu poskytnuté subjekty údajov, alebo v akom rozsahu ich správca získa z iných zákonných zdrojov. Jedná sa o: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mail, telefón, podpis, geologické údaje (GPS na vozidlách vo vlastníctve správcu), audiovizuálny záznam z kamerového systému a osobné údaje z cookies.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

Správca spracováva osobné údaje subjektov údajov za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom (prenájom, predaj, či servis pracovných plošín), plnenie právnych povinností a za účelom priameho marketingu (tj. ponúkanie produktov a služieb správcu) vrátane zasielania obchodných zadeleniach v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

Obchodné zadelenie správca posiela iba v prípade, že sa subjekt údajov prihlásil k odberu noviniek (newsletterov), alebo v prípade, že správca získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajov v súvislosti s predajom svojich produktov alebo služieb. Subjekt údajov má možnosť sa jednoduchým spôsobom a zdarma odhlásiť z odberu noviniek (newsletterov), napísaním emailu na privacy@statechslovakia.sk.

 

Posudzovanie potrebnosti spracovania

 

Správca dbá na ochranu súkromia údajov subjektov, a preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nutné pre stanovené účely spracovania.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

Právnym základom spracovania uskutočneného za účelom priameho marketingu, je súhlas subjektov údajov so spracovaním osobných údajov (prihlásenie k odberu newsletterov) alebo oprávnený záujem správcu (získanie elektronického kontaktu v súvislosti s predajom výrobku, alebo služby správcu podľa zák.  (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA)

 

V ostatných prípadoch je právnym základom spracovanie splnenia zmluvy, ochrana oprávnených záujmov správcu (ochrana majetku, uplatnenie práv zo zmluvy v súdnom pojednávaní  apod.) a splnenie právnych povinností.

 

Doba spracovania osobných údajov

 

V prípade osobných údajov spracovaných za účelom splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu ďalších 10 rokov, a to s ohľadom na dĺžku premlčacej lehoty u náhrady škody či ujmy. V prípade spracovania za účelom splnenia právnych povinností správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobných údajov spracovaných na základe súhlasu subjektov údajov správca spracováva osobné údaje po dobu 10 rokov., ak nebude súhlas so spracovaním údajov do tej doby odvolaný . V takom prípade nie je povinnosť  správcu spracovať osobné údaje po dobu stanovenou príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Ak dotknutá osoba dala správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: privacy@statechslovakia.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných

dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

 

Prístup k osobným údajom

 

K osobným údajom subjektov údajov má prístup správca a prípadne tiež tretie osoby - príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktoré zaisťuje primeranú ochranu práv dotknutých osôb. Príjemcovia osobných údajov sú prevádzkovatelia GPS zariadení umiestnených na pracovných plošinách vo vlastníctve správcu (ochrana majetku správcu - oprávnený záujem) a spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok (tzv. inkasnej agentúry). Príjemcovia

osobných údajov môžu ďalej byť spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny podnikov vykonávajúcich spoločnú hospodársku činnosť ako správca (odovzdávanie v rámci skupiny), v takom prípade sa osobné údaje prenášajú iba v rámci členských štátov Európskej únie. Správca neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám (s výnimkou Google analytics cookies, pozri nižšie).

 

Preukazovanie totožnosti dotknutých osôb

 

Správca je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti údajov subjektov na účely zamedzenia prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom.

 

Práva subjektov údajov vo vzťahu k osobným údajom

 

Vo vzťahu k osobným údajom má subjekt údajov najmä tieto práva:

a) právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;

b) právo osobné údaje opraviť či doplniť;

c) právo požadovať obmedzenie spracovania;

d) právo namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;

e) právo požadovať prenesenie údajov;

f) právo na prístup k osobným údajom;

g) právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;

h) právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch;

i) ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov, zákone o spracovaní osobných údajov a všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov GDPR.

 

Čo to znamená, že dotknutá osoba má právo vzniesť námietku?

 

Podľa GDPR  má dotknutá osoba okrem iného právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ak je spracovanie vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane spracovania na účely priameho marketingu. Námietku je nutné podať správcovi na emailovú adresu: privacy@statechslovakia.sk. V prípade, že subjekt údajov vznesie námietku proti

spracovanie za účelom priameho marketingu, správca osobné údaje v tomto rozsahu ďalej nespracováva.

 

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

 

Osobné údaje subjekt údajov poskytuje úplne dobrovoľne. Nemá žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že osobné údaje neposkytne, nehrozí mu žiadna sankcia. Avšak ak subjekt údajov svoje osobné údaje správcovi neposkytne, nebude možné uzavrieť medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom zmluvu ani ju riadne plniť. Je však čisto a len na rozhodnutí subjektu údajov, či do zmluvného vzťahu so správcom chce vstúpiť, alebo nie.

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Všetky osobné údaje sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zabezpečiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení správcu. V tejto súvislosti však správca zaručuje, že pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku, a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré je možné po správcovi rozumne vyžadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológiou poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne

aktualizovaná.

 

GPS na pracovných plošinách

 

Na všetkých pracovných plošinách vo vlastníctve správcu sú umiestnené GPS zariadenia sledujúce polohu pracovné plošiny, a to na účely ochrany majetku vo vlastníctve správcu. Údaje o polohe pracovnej plošiny získané z GPS zariadenia sú spracovávané prevádzkovateľom GPS zariadenia (spracovateľom), ktorý poskytuje vhodné záruky a ktorého spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktorý zaisťuje primeranú ochranu práv dotknutých osôb. Správca údaje o polohe pracovných plošín nespája s informáciami o identifikovateľných fyzických osobách (subjektoch údajov).

 

Monitoring areálu správcu

 

Areál správcu je monitorovaný kamerami s dočasne uchovávaným obrazovým záznamom.

 

Cookies

 

Správca za účelom zaistenia funkčnosti webovej stránky www.statech-slovakia.sk využíva tzv. Cookies, ktoré sú ukladané na zariadení dotknutých osôb. Tieto cookies slúžia najmä na zabezpečenie funkčnosti webových stránok a mapovanie pohybu dotknutých osôb na webových stránkach (analýza návštevnosti). Cookies môže subjekt údajov odmietnuť, spravovať a vymazávať pomocou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Informácie získané z cookies služby Google Analytics používané na analýzu návštevnosti sú zasielané spoločnosti Google, ktorá sídli v USA (tretej krajine). spoločnosť Google

avšak spĺňa podmienky systému prenosu osobných údajov medzi EÚ a USA v obchodných vzťahoch s názvom Privacy Shield, čím osvedčila, že dodržiava relevantné princípy ochrany súkromia stanovenej v Privacy Shield dohode. To platí aj pre službu Google Analytics. Služby Google Analytics spĺňajú tiež bezpečnostný štandard v podobe certifikácie ISO 27001. ISO 27001 predstavuje jeden z celosvetovo najuznávanejších štandardov a potvrdzuje, že systémy Google Analytics fungujú v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.